Eğitim

  Eğitimlerimiz 15.05.2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” gereği planlanıp düzenlenmektedir.

Eğitimlerimizdeki Temel Prensiplerimiz:

♣  Eğitimin verimli olması için, eğitime katılacakların ihtiyacı olan konuların seçilmesine özen gösterilir. Eğitim, çalışanların kolayca anlayabileceği şekilde teorik ve uygulamalı olarak düzenlenir.

♣  Eğitimler çalışanlara bireysel ya da gruplar halinde uygulanabilir.

♣  Çalışanların, iş sağlığı ve güvenliği konusunda sahip olması gereken bilgi, beceri, davranış ve tutumlarının ayrı ayrı ve ölçülebilir bir biçimde ortaya konması esastır.


♣  İşverenin kendi belirleyeceği bir yöntem ile bireysel seviye tespiti yapılarak çalışanların eğitim öncesi seviyesi ve Ek-1’de yer alan konular dışında almaları gereken eğitimler belirlenir.

♣  İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri; çalışanlarda iş sağlığı ve güvenliğine yönelik davranış değişikliği sağlamayı ve eğitimlerde aktarılan bilgilerin öneminin çalışanlarca kavranmasını amaçlar.

♣  Verilen eğitimin sonunda ölçme ve değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonuçlarına göre eğitimin etkin olup olmadığı belirlenerek ihtiyaç duyulması halinde, eğitim programında veya eğiticilerde değişiklik yapılır veya eğitim tekrarlanır.


♣  Çalışanlara işe başlamadan önce verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri hariç olmak üzere, Ek-1’de birinci bölümde belirtilen genel konular işverence gerekli ve yeterli sistemin kurulması halinde uzaktan eğitim şeklinde verilebilir.

EK-1
EĞİTİM KONULARI TABLOSU 

Eğitim Konuları

1. Genel konular
a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler

b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları

c) İşyeri temizliği ve düzeni

ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

2. Sağlık konuları

a) Meslek hastalıklarının sebepleri

b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması

c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri

ç) İlkyardım 

3. Teknik konular

a)
Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri

b) Elle kaldırma ve taşıma

c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma

ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı

d) Ekranlı araçlarla çalışma

e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri

f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması

g) Güvenlik ve sağlık işaretleri

ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı

h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü

ı) Tahliye ve kurtarma 

 Ayrıca 18.01.2013 tarihli ve 28532 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  “İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik” gereği kurul üyelerine ve yedeklerine;

a) Kurulun görev ve yetkileri,

b) İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar,

c) Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri,

ç) İş hijyeninin temel ilkeleri,

d) İletişim teknikleri,

e) Acil durum önlemleri,

f) Meslek hastalıkları,

g) İşyerlerine ait özel riskler,

ğ) Risk değerlendirmesi.

 Eğitimleri verilmektedir.

Bunlara ilaveten;

♣  İşbaşı oryantasyon eğitimleri

♣  İşyerine ait özel riskler

♣  Acil durum önlemleri

♣  Yüksekte çalışmalarda iş güvenliği

♣  ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

♣  TS EN ISO 14001:2005 Çevre Yönetim Sistemi

♣  ISO 18001 OHSAS  İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

♣  Satınalma, Planlama ve Lojistik Eğitimleri

Ve işveren tarafından talep edilebilecek tüm özel eğitimler bünyemizde, ilgili konunun uzmanları tarafından verilmektedir.